LATEST PROJECTS

Project management has a clear goal of running the  project, with the key goal being to meet the needs of all parties concerned and to ensure the quality of the work. Service and control of construction work in the system.The project is specifically designed to have large projects. 


See work in progress

About company

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์  จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จัดตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารโรงงานบำบัดน้ำและบำบัดน้ำเสียอาคารรัฐบาล เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารภายในโครงสร้างเหล็กและให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารทุกชนิด นโยบายที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเวลาและมาตรฐานและคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Contact info


บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

50/26 หมู่ที่ 6 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.
โทรศัพท์ : 0-2288-0120, 0-2288-0121
โทรสาร : 0-2288-0122
กดลิ้ง แผนที่


Back to Top