LATEST PROJECTS

ด้วยเล็งเห็นถึงมาตรฐานในการทำงานมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด จึงมีความุ่งหมาย

ในการพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตของบริษัทและบุคลากร และในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

ในภายภาคหน้า บริษัทฯ ได้ยึดถือความซื่อสัตย์ และความโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

รวมถึงตระหนักถึงพันธสัญญาในการส่งมอบผลงานก่อสร้างและให้การบริการอย่างมีคุณภาพแก่ลูกค้า จึงได้นำระบบ

การจัดการบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 เข้ามาใช้ในองค์กรเพื่อรักษาประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 

 

 

 

 

 

 


 

See work in progress

About company

บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์  จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท จัดตั้งโดยกลุ่มผู้บริหารและวิศวกรที่มีประสบการณ์ในการก่อสร้างอาคารโรงงานอาคารโรงงานบำบัดน้ำและบำบัดน้ำเสียอาคารรัฐบาล เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการรับเหมาก่อสร้างอาคารภายในโครงสร้างเหล็กและให้คำปรึกษาและออกแบบอาคารทุกชนิด นโยบายที่มุ่งเน้นการควบคุมต้นทุนเวลาและมาตรฐานและคุณภาพสำหรับงานด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม

Contact info


บริษัท เอ็น คอนส์ แอนด์ บิลท์ จำกัด

50/26 หมู่ที่ 6 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120.
โทรศัพท์ : 0-2288-0120, 0-2288-0121
โทรสาร : 0-2288-0122
กดลิ้ง แผนที่


Back to Top